Zmena poisťovne a povinného zmluvného poistenia

Plánujete zmeniť povinné zmluvné poistenie a poisťovňu? Neviete, kedy je ideálny čas na vypovedanie povinného zmluvného poistenia? Nie ste si celkom istý, či môžete PZP vypovedať? Dáme Vám všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú zmeny poisťovne a vypovedania povinného zmluvného poistenia!

Ako poistník máte právo zmeniť poisťovňu a povinné zmluvné poistenie. Táto zmena však musí byť urobená formálne a podľa pravidiel. Poisťovňu a povinné zmluvné poistenie teda môžete zmeniť len prostredníctvom vypovedania poistnej zmluvy a to písomnou formou! Výpoveď pritom musíte stihnúť doručiť do poisťovne 6 týždňov pred začiatkom poistného obdobia.

Ak poisťovňa pre nasledujúce poistné obdobie zmení výšku poistného, musí o tom upovedomiť klienta najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak poisťovňa zmenu výšky poistného v stanovenej lehote klientovi neoznámi, pri výpovedi poistenia nie je potrebné dodržať 6 týždňovú výpovednú lehotu. Výpoveď poistnej zmluvy tak môžete podať kedykoľvek až do uplynutia poistnej doby.

Poistné obdobie a výpoveď zmluvy k PZP

V závislosti od toho, či máte povinné zmluvné poistenie uzatvorené na kalendárny alebo technický rok sa potom stanovuje dátum k vypovedaniu zmluvy. Podľa Občianskeho zákonníka, že zmluva k PZP sa vypovedá vždy k výročnému dňu poistenia, teda ku dňu, kedy bol poistenie uzatvorené. Ak máte PZP uzatvorené na:

  • kalendárny rok, výpoveď musíte doručiť najneskôr do 18. novembra. V tento deň už musí byť výpoveď PZP doručená poisťovni;
  • technický rok, výpoveď musíte doručiť minimálne 6 týždňov pred dátumom, kedy sa povinné zmluvné poistenie začalo. Opäť platí, že v daný deň už musí mať poisťovňa výpoveď doručenú.

Nakoľko je PZP povinným typom poistenia, po podaní výpovede zmluvy k PZP, máte len dve možnosti:

  • uzatvoriť si nové povinné zmluvné poistenie v inej poisťovni
  • stornovať predchádzajúcu výpoveď a zostať v starej poisťovni

Povinné zmluvné poistenie a dôvody zániku

Povinné zmluvné poistenie zaniká alebo je možné ho vypovedať v týchto prípadoch:

(1.) došlo ku zmena vlastníka vozidla pri jeho predaji
(2.) došlo k vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
(3.) došlo k odcudzeniu vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
(4.) uplynula doba, na ktorú bolo povinné zmluvné poistenie dojednané
(5.) nebola uhradená upomienka v termíne stanovenom poistiteľom
(6.) vznikla dohoda medzi poisťovňou a poistníkom
(7.) poisťovateľ stanovil osobitný predpis uvedený v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou zmluvy

Poistnú zmluvu môže vypovedať jedine poistník alebo ním poverená osoba, ktorá má spísanú plnú moc. Výpoveď poistnej zmluvy k PZP je však vždy potrebné podať písomne – výpoveď môžete zaslať doporučenou poštou alebo podať osobne na pobočke. (title odkazu „Stiahnuť tlačivo výpovede PZP“)

V prípade, že vypovedáte zmluvu z dôvodu predaja, vyradenia alebo odcudzenia, je potrebné spolu s ňou predložiť aj určité dokumenty. Pri predaji vozidla je to kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s menom nového majiteľa. Pri vyradení vozidla je to protokol o ekologickej likvidácií a pri odcudzení zasa protokol od Polície.

TIP! Ak podávate výpoveď k PZP, požiadajte poisťovňu aj o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu. Niektoré poisťovne to síce robia automaticky, ale väčšina toto potvrdenie ešte stále bez vyžiadania neposiela. Pri uzatváraní nového PZP vám vďaka nemu môžu niektoré poisťovne znížiť výšku poistného.